Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 2   Alan: Sağlıkla İlgili Çok Disiplinli Bilimler

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 41

Bircan ULAŞ KADIOĞLU ORCID Icon,Esra IŞIKER ORCID Icon

Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Beslenme, Beslenme Bilgisi ve Akdeniz Diyetine Uyum Düzeyleri

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir beslenme ve beslenme bilgi düzeyi ile sürdürülebilir beslenme modeli olan Akdeniz diyetine uyum düzeyinin saptanması amaçlanmıştır. Kesitsel tipte olan araştırma 96 lisans öğrencisi ile Nisan-Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak yapılmıştır. Yetişkinler İçin Beslenme Bilgi Düzeyi Ölçeği kullanılarak öğrencilerin ‘Temel beslenme ve besin-sağlık ilişkisi’ bilgisi ve ‘Besin tercihi’ düzeyleri değerlendirilmiştir. Akdeniz diyetine (AD) uyum düzeyinin saptanmasında Akdeniz Diyetine Bağlılık Ölçeği (MEDAS) kullanılmıştır. Yaş ortalaması 20,9 ± 1,6 idi. %95,8’i kız olan öğrencilerin, %86,5’i ailesi ile evde kaldığını, %9,4’ü ekonomik durumunun kötü olduğunu, %87,5’i herhangi bir sağlık sorunu olmadığını, %55,2’si en az bir öğün atladığını, %3,1’i zayıflamak amaçlı diyet yaptığını, %25’i de fiziksel olarak aktif olduğunu ifade etti. Öğrencilerin MEDAS puan ortalaması 6,7±1,9’dur. Temel beslenme ve besin tercihi bilgi düzeyleri kötü olanların oranı sırasıyla %4,2 ve %7,3 idi. AD’nin sürdürülebilir bir beslenme modeli olduğunu belirtenlerin oranı %79,2 idi. AD’ye düşük uyum gösterenlerin oranı %24,0 idi. Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, yaşadığı yer, ekonomik durumu, sağlık durumu, öğün atlama durumu, diyet yapma durumu, fiziksel aktivite durumu ve beslenme bilgi düzeyi ile AD uyum düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05).

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Beslenme, Akdeniz Diyeti, Üniversite Öğrencileri


Sustainable Nutrition, Nutrition Knowledge and Mediterranean Diet Adherence Levels of University Students

The aim of this research was to evaluate the level of sustainable nutrition and nutritional knowledge of university students and their level of adherence to the Mediterranean diet, which is accepted as a sustainable nutritional model. The cross-sectional study was carried out online with 96 students, in April-May 2023. The students' 'Basic nutrition and food-health relationship' knowledge and 'Food preference' levels were evaluated by using the Nutrition Knowledge Level Scale for Adults. The Mediterranean Diet Adherence Scale (MEDAS) was used to evaluate adherence to the Mediterranean Diet (MD). The mean age of the students was 20.9 ± 1.6. 95.8% of students were female, 86.5% were staying at home with their families, 9.4% were in a bad economic situation, 87.5% of the students were healthy, 55.2% skipped at least one meal, 3.1% were on a diet to lose weight, and 25% were physically active. The mean score on MEDAS was 6.7±1.9 among the students. The rate of those with poor basic nutrition and food preference knowledge was 4.2% and 7.3%, respectively. Those who stated that the Mediterranean diet as a sustainable nutritional model were 79.2%. %24.0 of the students had low MD adherence level. There was no statistically significant relationship between the students' age, gender, place of residence, economic status, health status, skipping meals, dieting status, physical activity status, nutrition knowledge level and MD adherence level (p>0.05).

Keywords: Sustainable Nutrition, Mediterranean Diet, University Students

Sayfa Aralığı: 123-134


Atıf İçin

Işıker, E. & Ulaş Kadıoğlu, B. (2023). Sustainable Nutrition, Nutrition Knowledge and Mediterranean Diet Adherence Levels of University Students. Journal of Current Researches on Health Sector, 13 (2), 123-134.


133