Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Sağlık Yönetimi

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 33

Hüseyin TONBAK ORCID Icon,Nezihe TÜFEKCİ ORCID Icon

Türkiye’de Sağlık Sigorta Sistemi: Kavramsal Bir Değerlendirme

Sağlık sigortası sistemleri sağlık sigortası fonlarını bir araya getirilerek birleştirebilmektedir. Bu makale Türkiye sağlık sigortası fonlarını birleştirme konusundaki deneyimlerini incelemeyi ve konu hakkında bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bu makalede konuyla ilgili en ilgili belgeleri bulmak için kitaplar, bilimsel makaleler, tezler, raporlar ve politika belgeleri dahil olmak üzere farklı bilgi kaynakları incelenerek bir değerlendirme yapılmıştır. Bulgular, sağlık finansmanında eşitliğin iyileştirilmesi ve farklı nüfus grupları arasında sağlık hizmetlerine erişimin sağlık sigortası fonlarını birleştirmek için ana tetikleyicilerden biri olduğunu göstermektedir. Sağlık sigortası fonlarının birleştirilmesi önündeki zorluklar arasında, daha iyi sosyal yardım paketinden yararlanan grupların direnişi ve işçi ve işverenlerin katkı payı oranlarının artırılması konusundaki endişeleri yer almıştır. Sağlık hizmetlerinin finansmanında eşitliğin geliştirilmesi; sağlık hizmetlerine erişimde ve hizmetlerden yararlanmada eşitsizliğin azaltılması; risk havuzlamasını artırmak; idari maliyetleri azaltmak; toplam sağlık harcamalarını kontrol etme şansı daha yüksektir. Stratejik satın almanın artırılması, sağlık sigortası fonlarının birleştirilmesinin ana avantajlar olarak öne sürülmüştür. Ülke deneyimleri, sağlık sigortası fonlarının birleştirilmesinin uygulanmasını kolaylaştırmak için, yardım paketini geliştirmek ve birleşmeden sonra tek ulusal sigorta planını finansal olarak desteklemek için siyasi taahhüdün ve güvenilir bir ekonomik büyümenin yaşanmasının gerekli olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sigortacılığı, Sağlıkta Dönüşüm, Türkiye


Health Insurance System in Turkey: A Conceptual Evaluation

Health insurance systems can combine health insurance funds by bringing them together. This article aims to analyze the experiences of consolidating health insurance funds in Turkey and to make an evaluation on the subject. In this article, an evaluation has been made by examining different sources of information, including books, scientific articles, dissertations, reports and policy documents to find the most relevant documents on the subject. The findings show that improving equity in health financing and access to health care among different population groups is one of the main triggers for unifying health insurance funds. Challenges to consolidation of health insurance funds included resistance from groups benefiting from the better benefits package and concerns by workers and employers over increasing contribution rates. promoting equity in the financing of health services; reducing inequality in access to and utilization of health services; increase risk pooling; reduce administrative costs; have a greater chance of controlling total health expenditures. Increasing strategic purchasing has been cited as the main advantages of consolidating health insurance funds. Country experiences highlight the need for political commitment and credible economic growth to facilitate the implementation of consolidation of health insurance funds, to develop the aid package and to financially support the single national insurance scheme after unification.

Keywords: Health Insurance, Health Transformation, Türkiye

Sayfa Aralığı: 73-84


Atıf İçin

Tonbak, H. & Tüfekci, N. (2023). Health Insurance System in Turkey: A Conceptual Evaluation. Journal of Current Researches on Health Sector, 13 (1), 73-84.


395