Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Sağlıkla İlgili Çok Disiplinli Bilimler

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 31

Fatma Nuray KUŞCU ORCID Icon,Ali GÖDE ORCID Icon

Sağlık Eğitimi Alan Önlisans Öğrencilerinin Deprem Sonrası Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi

Araştırmada toplum sağlığının gelişme düzeyini önemli ölçüde etkileyen ve sağlık eğitimi alarak diğer kesime nazaran daha bilinçli oldukları tahmin edilen ve geleceğin sağlık çalışanları olacak genç bireylerin 6 Şubat depreminden sonra sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, üniversitede eğitim ve öğretimine devam etmekte olan öğrencilerin arasından basit seçkisiz örneklem yöntemi ile belirlenen 453 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmakta olup veriler online anket uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Ölçeği II” kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Ayrıca analiz yöntemi olarak verilerin normal dağıldığının tespiti üzerine; bağımsız gruplarda t testi, ANOVA ve pearson korelasyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda gençlerin sağlıklı yaşam biçimi toplam puan ortalamasının minimum değere daha yakın olduğu tespit edilmiştir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışının alt boyutlarının da ortalama düzeyde ve ortalamanın altında değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sağlıklı yaşam biçimi davranışı ile alt boyutları arasında pozitif yönlü, anlamlı ve yüksek bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Sağlık, Sağlıklı yaşam biçimi davranışı, Üniversite öğrencileri


Investigation of Post-Earthquake Healthy Lifestyle Behaviors of Associate Degree Students in Health Education

In the study, it was aimed to examine the healthy lifestyle behavior levels of young individuals who significantly affect the development level of public health and who are expected to be more conscious compared to other segments by receiving health education and who will be the health workers of the future after the 6 February earthquake. In line with the purpose of the research, 453 people determined by simple random sampling method among the students who continue their education and training at the university constitute the sample of the research and the data were collected by applying an online questionnaire. In the study, "Personal Information Form" and "Healthy Lifestyle Behavior Scale II" were used. The data were analyzed with the SPSS program. In addition, upon the determination of the data to be normally distributed as an analysis method; t test, ANOVA and pearson correlation analyzes were applied in independent groups. As a result of the research, it has been determined that the healthy lifestyle total score average of the young people is closer to the minimum value. It has been determined that the sub-dimensions of healthy lifestyle behavior have average and below average values. In addition, it was determined that there was a positive, significant and high relationship between healthy lifestyle behavior and its sub-dimensions.

Keywords: Earthquake, Health, Healthy lifestyle behavior, University students

Sayfa Aralığı: 85-102


Atıf İçin

Kuşcu, F. N. & Göde, A. (2023). Investigation of Post-Earthquake Healthy Lifestyle Behaviors of Associate Degree Students in Health Education. Journal of Current Researches on Health Sector, 13 (1), 85-102.


51