Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Sağlık Yönetimi

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 23

Elaf Abdulrahman Abdullah Al ALWANİ ORCID Icon,Nezihe TÜFEKCİ ORCID Icon

Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Irak-Anbar’daki Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Örgütsel sessizlik; çalışanların iyileşme ve gelişme ile ilgili görüş ve düşüncelerini bilinçli olarak esirgemesi ve sessizleşmesidir. Örgütsel sessizliğin birçok farklı sonucu olabilmektedir. Bu sonuçlardan bir tanesi de örgütsel vatandaşlık davranışlarında yaşanabilecek muhtemel değişikliklerdir. Literatürde yapılan çalışmalarda örgütsel sessizlik ile örgütsel vatandaşlık arasında ilişki olduğuna yönelik önemli sonuçlar bulunmaktadır. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı örgütsel sessizliğin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisini araştırmaktır. Örgütsel sessizliğin üç boyutu olan kabullenici sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik boyutlarının örgütsel vatandaşlık davranışının beş boyutu olan nezaket, yardımseverlik, vicdanlılık, sivil erdem ve centilmenlik üzerindeki etkisini test etmeye yönelik bir model oluşturulmuştur. Araştırma modelini ve hipotezlerini test etmek için Irak Anbar’daki 12 hastaneden 500 kişiden oluşan örneklem seçilmiş ve bir veri seti oluşturulmuştur. Veri seti SPSS ve AMOS paket programları aracılığı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda örgütsel sessizliğin örgütsel vatandaşlığa etkisi neredeyse tüm boyutlar düzeyinde anlamlı sonuçlar vermiş ve önerilen hipotezler desteklenmiştir. Sadece kabullenici sessizliğin nezaket üzerinde etkisi ve korunmacı sessizliğin sivil erdem üzerinde etkisi anlamlı sonuç vermemiştir. Elde edilen bulgulara göre Irak Anbar’daki hastanelerde örgütsel sessizliğin örgütsel vatandaşlığa etkisinin olduğu söylenebilir. Örgütsel sessizliğin örgütsel vatandaşlığa etkisini Irak Anbar’daki hastanelerde test eden ilk çalışma olması, bu araştırmanın özgün yönünü ortaya koymaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde hastanelerde sessiz çalışanların oluşmasına engel olacak örgüt kültürünün oluşturulması önerilmektedir. Böylece hastane çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışlarında iyileşme oluşacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel sessizlik, örgütsel vatandaşlık, örgütsel davranış, hastane, sağlık sektörü


The Effect of Organizational Silence on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Hospital Workers in Anbar-Iraq

Organizational silence; consciously withholding and silencing their views and thoughts on recovery and development. Organizational silence can have many different consequences. One of these results is possible changes in organizational citizenship behaviors. There are important results in the studies in the literature that there is a relationship between organizational silence and organizational citizenship. From this point of view, the aim of this research is to investigate the effect of organizational silence on organizational citizenship behavior. A model was created to test the effects of the three dimensions of organizational silence, which are acquiescent silence, protective silence, and protective silence, on the five dimensions of organizational citizenship behavior, which are courtesy, benevolence, conscientiousness, civic virtue and sportsmanship. In order to test the research model and hypotheses, a sample of 500 people from 12 hospitals in Iraq Anbar was selected and a data set was created. The data set was analyzed using SPSS and AMOS package programs. As a result of the analysis, the effect of organizational silence on organizational citizenship gave significant results at almost all dimensions and the proposed hypotheses were supported. Only the effect of accepting silence on kindness and the effect of protective silence on civic virtue did not yield significant results. According to the findings, it can be said that organizational silence has an effect on organizational citizenship in hospitals in Anbar, Iraq. The fact that it is the first study to test the effect of organizational silence on organizational citizenship in hospitals in Iraq Anbar reveals the original aspect of this research. Within the framework of the results obtained in the research, it is recommended to create an organizational culture that will prevent the formation of silent employees in hospitals. Thus, it is thought that organizational citizenship behaviors of hospital employees will improve.

Keywords: Organizational silence, organizational citizenship, organizational behavior, hospital, health sector

Sayfa Aralığı: 11-38


Atıf İçin

Alwani, E. A. A. A. & Tüfekci, N. (2023). The Effect of Organizational Silence on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Hospital Workers in Anbar-Iraq. Journal of Current Researches on Health Sector, 13 (1), 11-38.


424