Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Sağlık Yönetimi

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 19

Elif ERDOĞAN ORCID Icon,Nezihe TÜFEKCİ ORCID Icon

Hazırbulunuşluğa Dair Kavramsal Bir İnceleme

Hazırbulunuşluk, bireyin herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmek için bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor anlamda hazır olma durumunu ifade etmektedir. Hazırbulunuşluk üç temel bileşenden meydana gelmektedir. Bu bileşenler; bilişsel hazırbulunuşluk, sosyal hazırbulunuşluk ve eğitsel hazırbulunuşluktur. Parlakkılıç (2015), hazırbulunuşluğu bilgi sistemleri ekseninde çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluğu olarak tanımlamaktadır. Çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluğu sekiz boyut olarak ifade edilmektedir. Bu boyutlar; teknoloji becerileri hazırbulunuşluğu, çevrimiçi hazırbulunuşluğu, teçhizat/altyapı hazırbulunuşluğu, tutum hazırbulunuşluğu, insan kaynakları hazırbulunuşluğu, çevresel hazırbulunuşluğu, kültürel hazırbulunuşluğu, finansal hazırbulunuşluğudur. Bu çalışmanın amacı, hazırbulunuşluğa yönelik teorik kavramsal bir çerçeve sunmaktır. Bu çalışmada hazırbulunuşluk ile ilgili literatür taraması gerçekleştirilmiş, yapılan taramada hazırbulunuşlukla ilgili yeterince araştırma yapılmadığı görülmüştür. Bu kapsamda araştırma literatürdeki var olan boşluğu dolduracaktır. Ayrıca hazırbulunuşluk hakkında teorik bilgilerin verildiği bu çalışma gelecekteki çalışmalara da katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hazırbulunuşluk, Hazırbulunuşluk Bileşenleri, Hazırbulunuşluk Boyutları.


A Conseptual Review of Readiness

Readiness refers to the individual's cognitive, affective, social and psychomotor readiness to perform any activity. Readiness consists of three basic components. These components are; cognitive readiness, social readiness, and educational readiness. Parlakkılıç (2015) defines readiness as online learning readiness on the axis of information systems. Online learning readiness is expressed as eight dimensions. These dimensions are; technology skills readiness, online readiness, equipment/infrastructure readiness, attitude readiness, human resources readiness, environmental readiness, cultural readiness, and financial readiness. The aim of this study is to present a theoretical conceptual framework for readiness. In this study, a literature review on readiness was carried out, and it was seen that there was not enough research on readiness. In this context, the research will fill the existing gap in the literature. In addition, this study, in which theoretical information about readiness is given, will contribute to future studies.

Keywords: Readiness, Readiness Components, Readiness Dimensions.

Sayfa Aralığı: 39-48


Atıf İçin

Erdoğan, E. & Tüfekci, N. (2023). A Conseptual Review of Readiness. Journal of Current Researches on Health Sector, 13 (1), 39-48.


241